Kính lạy cha Diệp

Contact Seller

Classified Description

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu xin Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.

(Đọc 9 lần hoặc hơn mỗi ngày và hứa đăng báo phổ biến cho người có đức tin sẽ như ý.)

G/ Ð LÊ TOÀN