cám ơn cha

Contact Seller

Classified Description

Gia đình chúng con xin cảm ơn Cha Francisco Trương Bửu Diệp đã ban ơn cho những gì chúng con cầu xin với Cha lúc ở Việt Nam.Phùng và cả gia đình xin cảm tạ