cần thư ký

Contact Seller

Classified Description

Cần thư ký làm việc văn phòng. Du học sinh nhận đơn. Biết computer, English.
L/L: Ngọc
714-642-6298
Làm tại Santa Ana, CA