cần giúp việc máy móc

  • cần giúp việc máy móc
  • Contact Seller

    Classified Description

    Nhà in, cần người phụ giúp việc machine operator khỏe và mạnh, khiêng đổ nặng, biết chạy forklift, đi làm đúng giờ và overtime. Xin gọi: 714-210-2888