nhà house

  • nhà house
  • Contact Seller

    Classified Description

    Nhà House có phòng cho mướn đường Mag+May. Cho mướn $400 1 tháng. Dọn vào đầu tháng 10. Có wifi. L/L 714-474-8506; 714-598-5768