Hãng tiện in FV

  • Hãng tiện in FV
  • Westminster

    Contact Seller

    Classified Description

    Hãng tiện in FV, cần set up mill for 1st shift, kinh nghiệm trên 3 yrs, biết về toolings. L/L: 714-474-8673


    View Larger Map