cần tiếp viên nữ

  • cần tiếp viên nữ
  • Contact Seller

    Classified Description

    Nhà hàng I4 Coffee cần nữ tiếp viên và nam dọn dẹp. Xin L/L Tuấn 714-757-7841 9am-7pm. Cám ơn