cần gấp phụ bếp

  • cần gấp phụ bếp
  • Contact Seller

    Classified Description

    PHỞ 21, cần gấp phụ bếp, lau nhà, dọn dẹp, Nam/Nữ lanh lẹ, trách nhiệm buổi sáng, tối, kinh-nghiệm hoặc không kinh-nghiệm, lương theo khả năng. Tom: 714-467-8970, Phụng: 714-757-6740