Nam mô a di đà phật

Contact Seller

Classified Description

Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát .

(Đọc 9 lần hoặc hơn mỗi ngày và hứa đăng báo phổ biến cho người có thiện tâm sẽ được như ý.)
tường nguyên