Kính lạy cha Diệp

Contact Seller

Classified Description

cha Diep cha Diep cha Diep
Kính lạy cha Diệp

CONTACT
CHI TIẾT TIN RAO
Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu xin Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.

(Đọc 9 lần hoặc hơn mỗi ngày và hứa đăng báo phổ biến cho người có đức tin sẽ như ý.)
Bùi Toàn